• Deň v škole pre našich predškolákov !

     • Milí rodičia,

       

      Dňa 14.3.2022 (v pondelok) sme pre našich predškolákov pripravili "Deň v škole".

       

      Pani učiteľky so školákmi si pre nich prichystali rôzne aktivity. Keďže škola je situovaná v centre mesta, navštívime v rámci tohto dňa aj Tatranskú galériu, kde bude na deti čakať ďalší program. Ráno (medzi 7:30-8:00) preto privezte Vaše deti na adresu Hviezdoslavova 2, na adresu školy, kde ich vyzdvihnete aj popoludní. O 15:00 Vás pozývame na prehliadku priestorov školy a o 15:30 na prezentáciu školy s pani riaditeľkou.

       

      Tešíme sa !

     • Projekt Spolu múdrejší 3

     • Po úspešnom absolvovaní pokračujeme v projekte Spolu múdrejší 3.

       

      Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Viac informácii nájdete na stránke:https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-3

      ‏‏‎ ‎

     • Projekt Spolu múdrejší 2

     • Zákaldna škola sa zapojila do programu Spolu múdrejší 2, pretože chceme vytvárať podmienky na zlepšovanie vedomostí, ale aj zručnosti našich žiakov prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom.

      ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

      Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Viac informácii nájdete na : https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-uspesnejsi-2/

     • Riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy

     • Súkromná základná škola Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 5109/2, 058 01 Poprad udeľuje v dňoch 28.1.2022 a 31.1.2022 riaditeľské voľno pre žiakov školy z dôvodu pozitívneho žiaka na COVID – 19.

     • Slávnostné otvorenie školského roka ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Srdečne Vás pozývame na
       Slávnostné otvorenie školského roka ZŠ 2020-2021

      31.08.2020 o 14.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Poprad-Stráže 
      (Strážske námestie 536/19).

      Program bude následne pokračovať v priestoroch školy.

      Prineste si so sebou prefotený rodný list 
      (ak nemáte možnosť, prefotíme ho v škole) a fotografiu dieťaťa.

      Tešíme sa na Vás !

    • Zápis do Materskej školy
     • Zápis do Materskej školy

     • Milí rodičia!

      Zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 formou elektronickej prihlášky na našej webovej stránke školy.

      Rozhodnutím ministerstva školstva z dôvodu mimoriadnej situácie sa prezenčný zápis do Materských škôl neuskutoční. Preto musíte prihlásiť vaše dieťa elektronicky. Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať !

     • Prerušenie prevádzky od 10.3.2020 do 13.3.2020

     • Vážení rodičia,

      zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu

      r o z h o d o l

      v nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a so šírením nového korona vírusu 2019-nCOV v okolitých krajinách a vo svete a posledných dňoch aj na Slovensku s účinnosťou od 10.03.2020

      prerušiť prevádzku predbežne do konca týždňa,

       následne bude situácia prehodnotená. K tomuto kroku sme pristúpili, nakoľko dnes 50% detí nenastúpilo do škôlky a viacerí rodičia nás kontaktovali, že dôvodom nenastúpenia detí je obava so šíriaceho sa korona vírusu. Vzhľadom k tomu, že aj na západnom Slovensku sa zatvárajú všetky typy škôl od MŠ až po vysoké školy a študenti Bratislavského a Trnavského kraja musia opustiť internáty, čo prináša zvýšené riziko šírenia v rámci celého Slovenska, okrem toho sú zaznamenané prípady už aj v Košiciach, zhodli sme sa na tom, že v záujme ochrániť detí pred možným šírením nákazy považujeme za správne riešenie prerušenie prevádzky.

      V prípade, že je oficiálne uzatvorená škola, majú právo všetci rodičia na OČR v trvaní 10dní.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Karneval
     • Karneval

     • 21.2.2020 o 8,30hod. Na známosť sa všetkým dáva, že v našej škôlke sa chystá veľká sláva. Masky – POVOLANIA chceme pozvať, nech prídu si s nami spoločne zatancovať.

    • Oznámenie o zápise do materskej školy
     • Oznámenie o zápise do materskej školy

     • Riaditeľka Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20, 058 01  Poprad po dohode so zriaďovateľom Centrum pre rodinu - Poprad a v súlade s legislatívou 

      určuje

      zápis detí do Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu

      pre školský rok 2019/2020

       

      nasledovne:

       Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

      Od 29. apríla 2019 – 31. mája 2019 v čase od 7,00. do 16,30. hod.

       

      Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

      Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20,  Poprad

       

      Podmienky na prijatie:

      Do materskej školy možno prijať:

      -  dieťa od dvoch do šiestich rokov veku

      -  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

      -  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

       

       Prednostne sa prijímajú:

      -  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  ( predškoláci )

      -  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      -  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      -  deti, ktoré majú v škôlke už staršieho súrodenca

       

      Forma a priebeh zápisu:

      -  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy

      -  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.montessoriskolka.sk)

      -  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

       

       K zápisu je potrebné priniesť:

      - vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast

      - prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

      - ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

       

       Prijatie dieťaťa:

      Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2019.

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 33625