OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ

   • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

   • Centum pre rodinu – Poprad, Scherfelová 81, 058 01  Poprad

    zastúpené Ing. Beátou Spodnoupredsedom oz, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

     

    vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu, Strážske námestie 1, 058 01  Poprad

     

    Kvalifikačné predpoklady:

    •         odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    •         min. 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo 5 rokov odbornej činnosti podľa §3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     

    Ďalšie požiadavky:

    •           plná spôsobilosť na právne úkony

    •           občianska bezúhonnosť

    •           zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    •           ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     

    Požadované doklady:

    •           prihláška do výberového konania, vrátane uvedenia kontaktných údajov a korešpondenčnej adresy pre doručovanie oznámení a pozvánky na výberové konanie

    •           profesijný štruktúrovaný životopis

    •           motivačný list

    •           overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

    •           overené kópie dokladov o absolvovaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj overené kópie dokladov o jeho ukončení

    •           potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)

    •           návrh koncepcie rozvoja základnej školy

    •           lekárske osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

    •           čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony

    •           písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

    •           čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov obsiahnutých v prihláške a jej prílohách

     

     

    Miesto predkladania prihlášok:

    Prihlášku do výberového konania je možné odovzdať osobne  alebo doručiť poštovou prepravou na adresu: Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 1, 058 01  Poprad.

    Obálku s prihláškou a požadovanými dokumentami je potrebné označiť: "Výberové konanie na riaditeľa MŠ - neotvárať".

     

    Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania: 28.3.2024 do 12:00h

    Pre určenie termínu prijatia je rozhodujúci čas doručenia potvrdený prijímajúcou pečiatkou s vyznačením dátumu a času prijatia (dátum podania na poštovú prepravu nie je rozhodujúci).

    Dátum, miesto a hodina uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

     

    V Poprade 07.03.2024

     

     

    Ing. Beáta Spodná, zriadovateľ

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
     Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 1607