OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ

   • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA


   • Centrum pre rodinu – Poprad, zastúpené štatutárom združenia Ing. Beátou Spodnou, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

     

    vyhlasuje

    výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

    Súkromnej základnej školy Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 5109/2, 058 01 Poprad.

     

     

    1. Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

     

    • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“),
    • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
    • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • bezúhonnosť podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
    • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
    • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
    • znalosť legislatívy,
    • práca s počítačom (internet, word, excel),
    • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti.

     

     

    1. Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

     

    • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
    • úradne overené doklady o vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
    • doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
    • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
    • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
    • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
    • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
    • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
    • čestné prehlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
    • čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.,
    • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
    • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

     

    1. Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

     

    • funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné,
    • výška a zloženie funkčného platu budú stanovené a oznámené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať poštou, alebo electronicky na emailovú adresu cprpoprad@gmail.com, alebo osobne odovzdať v Súkromnej základnej škole Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 5109/2, 058 01 Poprad,
    • obálku viditeľne označiť heslom: „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ“,
    • termín uzávierky prihlášok je 31.3.2023,
    • termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním,
    • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

     

     

     

    V Poprade, dňa 30.1.2023

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 880