• Prerušenie prevádzky od 10.3.2020 do 13.3.2020

     • Vážení rodičia,

      zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu

      r o z h o d o l

      v nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a so šírením nového korona vírusu 2019-nCOV v okolitých krajinách a vo svete a posledných dňoch aj na Slovensku s účinnosťou od 10.03.2020

      prerušiť prevádzku predbežne do konca týždňa,

       následne bude situácia prehodnotená. K tomuto kroku sme pristúpili, nakoľko dnes 50% detí nenastúpilo do škôlky a viacerí rodičia nás kontaktovali, že dôvodom nenastúpenia detí je obava so šíriaceho sa korona vírusu. Vzhľadom k tomu, že aj na západnom Slovensku sa zatvárajú všetky typy škôl od MŠ až po vysoké školy a študenti Bratislavského a Trnavského kraja musia opustiť internáty, čo prináša zvýšené riziko šírenia v rámci celého Slovenska, okrem toho sú zaznamenané prípady už aj v Košiciach, zhodli sme sa na tom, že v záujme ochrániť detí pred možným šírením nákazy považujeme za správne riešenie prerušenie prevádzky.

      V prípade, že je oficiálne uzatvorená škola, majú právo všetci rodičia na OČR v trvaní 10dní.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Karneval
     • Karneval

     • 21.2.2020 o 8,30hod. Na známosť sa všetkým dáva, že v našej škôlke sa chystá veľká sláva. Masky – POVOLANIA chceme pozvať, nech prídu si s nami spoločne zatancovať.

    • Oznámenie o zápise do materskej školy
     • Oznámenie o zápise do materskej školy

     • Riaditeľka Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20, 058 01  Poprad po dohode so zriaďovateľom Centrum pre rodinu - Poprad a v súlade s legislatívou 

      určuje

      zápis detí do Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu

      pre školský rok 2019/2020

       

      nasledovne:

       Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

      Od 29. apríla 2019 – 31. mája 2019 v čase od 7,00. do 16,30. hod.

       

      Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

      Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20,  Poprad

       

      Podmienky na prijatie:

      Do materskej školy možno prijať:

      -  dieťa od dvoch do šiestich rokov veku

      -  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

      -  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

       

       Prednostne sa prijímajú:

      -  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  ( predškoláci )

      -  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      -  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      -  deti, ktoré majú v škôlke už staršieho súrodenca

       

      Forma a priebeh zápisu:

      -  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy

      -  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.montessoriskolka.sk)

      -  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

       

       K zápisu je potrebné priniesť:

      - vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast

      - prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

      - ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

       

       Prijatie dieťaťa:

      Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2019.

    • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/19
     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/19

     • Pozývame vás na slávnostné otvorenie nového školaského roka 2018/19 v nedeľu 2.9.2018 o 15,00 hod. v našej MŠ.

      Môžete sa už teraz tešiť na:

      - tvorivé dielničky (nezabudnite doniesť fotkografiu vašej ratolesti 9x13)

      - maľovanie na tvár

      - skákací hrad

      - občerstvenie (môžte prispieť koláčikmi, alebo tým, čo chutí Vašim deťom

    • Deň rodiny 2018 - zmena miesta - OC MAX
     • Deň rodiny 2018 - zmena miesta - OC MAX

     • Beáta Spodná

      39 min · tagPridajte tému

      Milí rodičia,pre nepriaznivé počasie, sa zajtrajšia slávnosť Dňa rodiny, uskutoční v OC MAX so začiatkom o 16,00hod. Preto vás prosíme, aby ste do 15,30 hod. vyzdvihli v MŠ svoje deti a presunuli sa s nimi do OC MAX najneskôr do 15,45hod.Súčasťou programu bude aj občerstvenie ku ktorému môžete prispieť.Program:vystúpenie detí, divadelné predstavenie pre deti - Kačky rapotačky v podaní divadelného súboru Crocus, tvorivé dielne, výstava výtvarných prác vašich detí na tému Moja rodina a občerstvenie. V prípade otázok alebo akýchkoľvek nejasností ma prosím kontaktujte na t.č. 0915972513.Beata Spodná a kolektív.PS: Tešíme sa na spoločne strávený čas

    • Bábkové divadlo Slniečko
     • Bábkové divadlo Slniečko

     • V stredu 25.4.2018 o 10,30 hod. privítame v našej MŠ Bábkové divadlo Slniečko z Piešťan. Pripravili si pre nás predstavenie pod názvom Abeceda zdravia. Tešíme sa!

    • Oznámenie o zápise do materskej školy
     • Oznámenie o zápise do materskej školy

     • OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MŠ

      pre školský rok 2018/2019

       Riaditeľka Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20, 058 01  Poprad po dohode so zriaďovateľom Centrum pre rodinu - Poprad a v súlade s legislatívou 

      určuje

      zápis detí do Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu

      pre školský rok 2018/2019

      nasledovne:

       

      Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

       

      Od 30. apríla 2018 – 31. mája 2018 v čase od 6,30. do 16,30. hod.

      30. apríla 2018 9,30 bude prebiehať Deň otvorených dverí

       

      Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

      Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20,  Poprad

       

      Podmienky na prijatie:

      Do materskej školy možno prijať:

      -  dieťa od dvoch do šiestich rokov veku

      -  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

      -  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

       

       Prednostne sa prijímajú:

      -  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  (predškoláci)

      -  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      -  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       

      Forma a priebeh zápisu:

      -  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy

      -  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.montessoriskolka.sk)

      -  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

       

       K zápisu je potrebné priniesť:

      - vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,

      - prefotený preukaz poistenca (dieťaťa),

      - ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

       

      Prijatie dieťaťa:

      Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

      Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2018.

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Stretnutie rodičov predškolákov
     • Stretnutie rodičov predškolákov

     • Pozývame rodičov predškolákov, ale aj všetkých, ktorých zaujíma montessori koncept vzdelávania  detí vo veku od 6 rokov na stretnutie, ktoré bude venované predstaveniu koncepcie našej základnej školy, ktorá využíva pedagogický systém  Márie Montessori. Dozviete sa rozdiely a princípy vo vzdelávaní v tradičnej základnej školy  a montessori základnej škole a aj to, ako jednotlivé pedagogické prístupy vplývajú na formovanie osobnosti deti v školskom veku.

      Stretnutie sa uskutoční v utorok 17.4.2018 o 15,30hod. v našej MŠ.

      Doporučujeme účasť oboch rodičov a prosíme, aby sa záujemci zaregistrovali na tomto linku.

   • Kontakt

    • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
    • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad Slovakia
    • +421 915 972 513
  • .

  • Mapa

  Počet návštev: 48111