• Bábkové divadlo Slniečko
     • Bábkové divadlo Slniečko

     • V stredu 25.4.2018 o 10,30 hod. privítame v našej MŠ Bábkové divadlo Slniečko z Piešťan. Pripravili si pre nás predstavenie pod názvom Abeceda zdravia. Tešíme sa!

    • Oznámenie o zápise do materskej školy
     • Oznámenie o zápise do materskej školy

     • OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MŠ

      pre školský rok 2018/2019

       Riaditeľka Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20, 058 01  Poprad po dohode so zriaďovateľom Centrum pre rodinu - Poprad a v súlade s legislatívou 

      určuje

      zápis detí do Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu

      pre školský rok 2018/2019

      nasledovne:

       

      Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

       

      Od 30. apríla 2018 – 31. mája 2018 v čase od 6,30. do 16,30. hod.

      30. apríla 2018 9,30 bude prebiehať Deň otvorených dverí

       

      Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

      Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20,  Poprad

       

      Podmienky na prijatie:

      Do materskej školy možno prijať:

      -  dieťa od dvoch do šiestich rokov veku

      -  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

      -  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

       

       Prednostne sa prijímajú:

      -  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  (predškoláci)

      -  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      -  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       

      Forma a priebeh zápisu:

      -  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy

      -  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.montessoriskolka.sk)

      -  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

       

       K zápisu je potrebné priniesť:

      - vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,

      - prefotený preukaz poistenca (dieťaťa),

      - ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

       

      Prijatie dieťaťa:

      Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

      Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2018.

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Stretnutie rodičov predškolákov
     • Stretnutie rodičov predškolákov

     • Pozývame rodičov predškolákov, ale aj všetkých, ktorých zaujíma montessori koncept vzdelávania  detí vo veku od 6 rokov na stretnutie, ktoré bude venované predstaveniu koncepcie našej základnej školy, ktorá využíva pedagogický systém  Márie Montessori. Dozviete sa rozdiely a princípy vo vzdelávaní v tradičnej základnej školy  a montessori základnej škole a aj to, ako jednotlivé pedagogické prístupy vplývajú na formovanie osobnosti deti v školskom veku.

      Stretnutie sa uskutoční v utorok 17.4.2018 o 15,30hod. v našej MŠ.

      Doporučujeme účasť oboch rodičov a prosíme, aby sa záujemci zaregistrovali na tomto linku.

    • Kontakt

     • Montessori akadémia Poprad - Materská a Základná škola
     • Strážske námestie 1, 058 01 Poprad
     • rodinapp@centrum.sk
     • +421 915 972 513
   • Mapa

   Počet návštev: 7992